Microtronik HexProg Subaru SH72543 Details

Subaru SH72543 Info

Subaru SH72543 is supported by Hexprog in following methods:

  • Factory Mode (On Bench): You Don't need to open your SH72543.